Privacystatement

lines

Dit is het Privacystatement van SPIE Nederland B.V. en de aan haar in Nederland gevestigde gelieerde ondernemingen. SPIE Nederland B.V. is gevestigd aan de Huifakkerstraat 15, 4815 PN te Breda en ingeschreven onder KVK West-Brabant 14635629, e-mail adres: info.beheer@spie.com.

SPIE Nederland B.V. (hierna: SPIE) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

SPIE hecht groot belang aan de privacy van burgers en dus aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van haar (toekomstige) werknemers, (potentiële) klanten, (potentiële) leveranciers, andere business partners, (overheids)instanties bezoekers van haar website en gebruikers van haar diensten en producten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorg behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het interne beleid van SPIE ten aanzien van privacy is onderwerp van het SPIE Privacybeleid en het SPIE Protocol Persoonsgegevens Medewerkers SPIE Nederland. Dit Privacystatement richt zich tot externe partijen waaronder sollicitanten.


Waarom verwerkt SPIE persoonsgegevens?

SPIE verwerkt persoonsgegevens in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering. Het doel van het verwerken van uw gegevens is onder meer:

 • Afhandeling van uw informatie- of contactaanvraag;
 • Werven van personeel en beoordelen van geschiktheid van de sollicitant;
 • Uitvoeren van marketing activiteiten ten behoeve van werving van klanten en het onderhouden van contacten met (potentiële) zakelijke en particuliere klanten;
 • Beveiligen van onze (kantoor)panden en werklocaties middels camera's;
 • Registreren van bezoekers;
 • Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met business partners waaronder klanten en leveranciers;
 • Afhandelen van andere project gerelateerde zaken;
 • Afhandelen van storingsmeldingen, schademeldingen en klachten;
 • Instellen of afhandelen van rechtsvorderingen.


Hoe verwerkt SPIE persoonsgegevens?

SPIE verwerkt persoonsgegevens op vertrouwelijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Verwerking vindt slechts plaats als er sprake is van een gerechtvaardigd doel en een wettelijke grondslag. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk en deze gegevens worden niet langer bewaard dan toegestaan of noodzakelijk. Toegang tot gegevens is zoveel mogelijk beperkt tot personen voor wie de toegang uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

SPIE draagt zorg voor een goede technische en organisatorische beveiliging van de systemen waarin de persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt worden teneinde onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Ook van onze dienstverleners eisen wij gepaste maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

SPIE maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Welke gegevens verwerkt SPIE onder meer? 

 • Informatie- of contactaanvraag: e-mailadres (verplicht), telefoonnummer (optioneel)
 • Sollicitaties: voornaam, naam, CV, e-mailadres, telefoonnummer etc.
 • Marketing: (zakelijke) contactgegevens
 • Afhandeling van storingsmeldingen, schademeldingen en klachten: contactgegevens;
 • Bezoekersregistraties: naam en duur van verblijf
 • Camerabeveiliging: beeldmateriaal;
 • Project gerelateerde zaken: (zakelijke) contactgegevens
 • Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten: (zakelijke) contactgegevens, financiële gegevens, identificatiegegevens, inloggegevens;
 • Project gerelateerde zaken: (zakelijke) contactgegevens;
 • Afhandeling van storingsmeldingen, schademeldingen en klachten: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Instellen of afhandelen van rechtsvorderingen: diverse persoonsgegevens.


Wat zijn de wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens?

SPIE verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • Uitvoering van een overeenkomst die SPIE met u gesloten heeft;
 • Wettelijke verplichting, dit geldt voor bepaalde financiële gegevens maar ook bijvoorbeeld gegevens van ingezette medewerkers van leveranciers en onderaannemers;
 • Gerechtvaardigd belang, SPIE mag bepaalde persoonsgegevens verwerken omdat zij een gerechtvaardigd, zorgvuldig afgewogen belang heeft dat te doen.


Wanneer en onder welke voorwaarden verstrekt SPIE uw persoonsgegevens aan derden?

SPIE verstrekt slechts uw persoonsgegevens aan derden indien:

 • zij daartoe verplicht is op grond van de wet;
 • indien u daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht;
 • in het kader van dienstverlening door vertrouwde derden.

In het kader van een efficiënte bedrijfsvoering komt het voor dat bepaalde persoonsgegevens worden uitgewisseld met in het buitenland gevestigde bedrijven die deel uitmaken van de SPIE Group.

In al deze gevallen draagt SPIE er zorg voor dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. SPIE legt waar nodig geheimhouding en voldoende beveiliging aan bovengenoemde derden op. .


Hoe lang bewaart SPIE uw persoonsgegevens?

SPIE bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is met inachtneming van de minimale wettelijke bewaartermijnen.


Verwerking van uw persoonsgegeven in het buitenland

In sporadische gevallen kan er sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte. SPIE legt aan de verwerking van persoonsgegevens in derde landen een adequaat beschermingsniveau op.


Voorafgaande toestemming

SPIE verwerkt slechts persoonsgegevens indien daar een gerechtvaardigd doel en een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslag bestaat uit:

 • een wettelijke verplichting: of
 • noodzaak om een overeenkomst uit te kunnen voeren; of
 • een gerechtvaardigd belang van SPIE bij de verwerking van persoonsgegevens; of
 • bescherming van vitale belangen van betrokkene; of
 • waar nodig, toestemming van betrokkene.


Hoe kunt u uw toestemming intrekken?

Indien u SPIE toestemming verleend heeft tot het verwerken van persoonsgegevens kunt u deze toestemming op elk moment intrekken door uw verzoek per e-mail te richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming.

 • Per e-mail: privacy.nl@spie.com; of
 • Per brief naar SPIE Nederland B.V., t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Huifakkerstraat 15, 4815 PN Breda.

In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden uw identiteit te bewijzen alvorens wij ingaan op uw verzoek.


Uw recht op inzage, wijziging, verwijdering en dataportabiliteit

U heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming recht om met betrekking tot uw door SPIE verwerkte persoonsgegevens te vragen om:

 • inzage;
 • wijziging;
 • verwijdering;
 • dataportabiliteit (het aan u verstrekken van gegevens die SPIE over u heeft om deze aan een derde door te geven).

In bepaalde situaties kunt u zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens door SPIE. SPIE wijst u erop dat SPIE niet in alle gevallen aan uw verzoek zal kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de wet voorschrijft bepaalde gegevens te bewaren.

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld ingeval van sollicitaties op de SPIE website kunt u zelfstandig uw rechten uitoefenen door in te loggen op uw account. U bent hierover ingelicht. U kunt dan zelf de door SPIE verwerkte gegevens inzien, wijzigen en, indien wettelijk en technisch mogelijk, verwijderen.

Indien u niet zelfstandig uw rechten uit kunt oefenen, maar dit wel wenst en/of indien u informatie wenst omtrent het SPIE Privacystatement dan kunt u:

 • Een e-mail zenden aan onze Functionaris Gegevensbescherming privacy.nl@spie.com; of
 • Een brief sturen naar SPIE Nederland B.V., t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Huifakkerstraat 15, 4815 PN Breda.

In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden uw identiteit te bewijzen alvorens wij ingaan op uw verzoek.

Naar aanleiding van uw verzoek zal u binnen 4 weken een reactie ontvangen. Wanneer een verzoek complex is of indien u veel verzoeken doet kan het zijn dat SPIE maximaal 3 maanden nodig heeft om aan uw verzoek uitvoering te geven maar ook dan wordt u hierover binnen 4 weken geïnformeerd. Indien SPIE besluit uw verzoek niet in te willigen zal zij u de redenen daarvan mededelen.

Voor het gevolg geven aan uw verzoek brengt SPIE geen kosten in rekening tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is. Dan heeft SPIE het recht u om een redelijke administratieve vergoeding te vragen.

U kunt een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming privacy.nl@spie.com en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op onze website is een aantal links naar websites van andere organisaties geplaatst. SPIE is niet verantwoordelijk met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. SPIE raadt de bezoeker aan om de privacystatements van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Wijzigingen Privacystatement

De huidige versie van dit Privacystatement dateert van 6 maart 2023. SPIE behoudt zich het recht voor dit Privacystatement op elk moment aan te passen. U wordt aangeraden om regelmatig ons Privacystatement te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen van dit Privacystatement.

Cookies

SPIE maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies hebben verschillende doeleinden en functies. Het gebruik van cookies kan een verwerking van persoonsgegevens inhouden. SPIE heeft een cookiebeleid ontwikkeld dat te raadplegen is via de volgende link.

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

 • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
 • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.